us-sportarten.de – Sportnews aus den USA

Moritz Böhringer will den Sprung in den Kader der Minnesota Vikings schaffen. Foto: Manfred Löffler Manfred Löffler

Moritz Böhringer will den Sprung in den Kader der Minnesota Vikings schaffen. Foto: Manfred Löffler 
     
     
     Manfred Löffler